Z UPLYNULÝCH AKCÍ


KALENDÁŘ AKCÍ


NEJBLIŽŠÍ AKCE
RSS kanál akcí + další služby

Náš bannerAdmin a správce webu:
adminmilitary-paintball.cz

Admin webu:
charliemilitary-paintball.cz

 

Přihlásit se                  
KuličkyStatistikyChatSlužbyPravidla M-PDiskusní fórum
VideaPaintballové obchodyArmyshopyBazarNávody ke zbranímOdkazy
Proběhlé akceHráčiTýmySkupiny týmůHerní lokaceGalerie zbraníTuning zbraní
Hlavní stranaRegistraceKalendář akcíKalendář komerčních akcíKalendář tréningových akcí


Informace o akci Battle of Okinawa | Paintball Big Game 4.5.2019


  Záznam o akci do kalendáře zadal uživatel vietcong.vysehradneZáznam vytvořen: 07. Března 2019, 11:06

Datum / čas akce:   04. Května 2019,     Začátek: 10:00 , konec: 18:00
Místo konání akce:   Prievidza, Vietcong Vyšehradné,   Slovenská Republika
Typ akce:   Velká paintballová akce
Forma paintballu:   Woodsball / scenario paintball      
Preferovaný maximální počet hráčů na akci: 210
Aktuálně je přihlášeno 0 hráčů z celkem 0 týmů

Popis / komentář k akci / pravidla:

ENGLISH INFO BELOW
__________________________________

Scenár:

Bitka o Okinavu vybojovaná na japonskom ostrove Okinava bola najväčšou obojživelnou operáciou počas vojny v Pacifiku cez druhú svetovú vojnu. Operácia mala kódové označenie Iceberg. Trvala od konca marca do júna 1945.

Plán útoku na Japonsko počítal od začiatku so získaním ostrova Okinava. Vďaka svojej výhodnej polohe predstavoval dôležitý odrazový mostík v samotnom útoku na Japonsko. Američania očakávali, že ho bude brániť okolo 60 000 mužov. Japonci však mali na ostrove 32. armádu, ktorá pozostávala z asi 100 000 mužov 24. a 62. divízie a 44. samostatnej brigády.

Japonské velenie dobre vedelo, že vojsko nemá šancu udržať celý ostrov a tak sústredilo svoju obranu okolo hradu Šuri, stredovekej pevnosti, ako aj príkrych hrebeňov v jej okolí. Vedel tiež to, že presile Spojencov síce môže vzdorovať ale nebude mať žiadnu šancu odvrátiť svoju porážku, bol však pevne rozhodnutý vytrvať do posledného muža a bojovať tak, aby Američania draho zaplatili za dobytie každého kúsku jeho postavení. Silná a dobre bránená japonská línia mala jediné slabé miesto v smere z mora. Japonci mali pred útokom na svoje pozície dlhý čas na prípravu kvalitnej obrany, bunkrov a záložných línií a postavení. Mali aj (v porovnaní s predošlými bitkami v Tichomorí) podstatne viac tankov a delostrelectva, pre ktoré mali aj dostatok munície.
Podarí sa spojeneckým jednotkám dobiť ostrov Okinavu a skončiť tak druhú svetovú vojnu ?

Dozvieme sa 27. Apríla 2019 ....


Miesto: Vietcong Vyšehradné / Slovensko


GPS: 48.890559, 18.683609


Dátum: 4.5.2019


Typ hry: PAINTBALL SCENÁROVÁ BIG GAME


NA MIESTE: PRENÁJOM VÝSTROJE / NÁKUP MUNÍCIE

POVOLENÁ: VLASTNÁ VÝSTROJ / VLASTNÁ MUNÍCIA


Herná plocha:

100 000 m2

OSB časť - členitý terén, lesy, lúky, močiare, umelo vytvorené prekážky, prírodne prekážky

CQB časť - mapa s budovami, obrovský hotelový komplex s rozlohou 1 096,77 m2


Začiatok hry: 10:00 - prosíme hráčov aby boli dochvíľni !


Tímy:

USA - MODRÁ PÁSKA

JAPONSKO - ČERVENÁ PÁSKA


Maximálny počet hráčov: 300


Minimálny vek: 15+ / hráči do 18 rokov sú povinný priniesť vypísaný reverz zákonným zástupcom
REVERZ na stiahnutie tu:
http://uloz.to/xs3NaNVd/vietcong-bezpecnostne-prehlasenia-1-pdf


Streľba: Budova SEMI ! Streľba z okien a do okien ZAKÁZNÁ s výnimkou pivníc !


Pyrotechnika: zakázaná s výnimkou dymovníc


Respawn: podľa hodín vždy o 15 / 30 / 45 a celej hodine


Úlohy:

USA:
1. Preniknúť na ostrov Okinava
2. Vybojovať 10 japonských základní
3. Obsadiť hrad Šuri
4. Prebojovať sa k japonskému veleniu
JAPONSKO
1. Brániť líniu ostrovu Okinava
2. Brániť svojich 10 základni
3. Obraňovať hrad Šuri
4. Brániť veliteľstvo


JE ZAKÁZANÉ
- POUŽÍVAŤ ZVUKOVÚ PYROTECHNIKU !
- VSTUPOVAŤ DO UZAVRETÝCH BUDOV AREÁLU !
- NIČIŤ A PRESÚVAŤ PREKÁŽKY !
- FYZICKY A SLOVNE NAPÁDAŤ SPOLUHRÁČOV !
! ZA PORUŠENIE VYŽŠIE UVEDENÝCH BODOV JE ORGANIZÁTOR OPRÁVNENÝ VYLÚČIŤ HRÁČA Z HRY !


Na akcií je zavedené pravidlo 3x a dosť. To znamená že každý hráč ktorý bude iným hráčom 3x označený za porušovanie pravidiel bude okamžite vyradený z hry.


Na organizáciu a hladký priebeh hry budú dohliadať poverený hráči označený špeciálnou páskou.


Všeobecné paintball pravidlá
1. Každý hráč sa zúčastňuje na akcii na svoje vlastné riziko.
2. Každý hráč je povinný počas celej akcie používať ochranné prostriedky(okuliare, maska)
3. Každý hráč je povinný priznať zásah. (aj od vlastného spoluhráča) Odrazená gulička neplatí ako zásah.
4. Každý hráč po zásahu zahlási „mám“, zdvihne ruku a odchádza na respawn. Nijako už nezasahuje do hry (neháda sa, neprezrádza pozície ani vlastné ani protihráča) Najkratšou cestou odchádza na respawn.
5. Za zásah sa počíta aj dotyk zbraňou alebo rukou.
6. Za zásah sa počíta aj zvolanie 'máš' alebo 'kontakt' vo vzdialenosti menšej ako dva metre. (hráč môže použiť túto možnosť len ak priamo vidí protihráča.)Toto pravidlo neplatí pri väčšej vzdialenosti ako 2m alebo ak je protihráč za zatvoreným oknom, dverami, rohom, stenou alebo inou prekážkou.
7. Po zásahu do zbrane sa zbraň nesmie ďalej používať na streľbu. Je možné použiť záložnú alebo požičať si zbraň od živého spoluhráča. Zasiahnutá zbraň je opäť použiteľná až po vstupe na respawn.


Na mieste je každý hráč povinný vypísať papiere spojené s hrou na vlastnú zodpovednosť.V OFF ZÓNE bude bufet s obchodom kde sa bude dať kúpiť občerstvenie, voda, pivo, guličky ...


Parkovanie: pred areálom Vietcong Vyšehradné


Viac info na paintballvietcong.sk


Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu !

Partneri akcie:
Vietcong Vyšehradné
Downtown Aréna Prievidza
Warstore
ProShar
Paintballshop.cz
Military Paintball
Paintball Slovakia
pbportal.sk - Paintball portal
Slovenská paintballová liga

____________________________________________


ENGLISH INFO:

The Battle of Okinawa codenamed Operation Iceberg, was a major battle of the Pacific War fought on the island of Okinawa by United States Marine and Army forces against the Imperial Japanese Army. The initial invasion of Okinawa on April 1, 1945, was the largest amphibious assault in the Pacific Theater of World War II. The 82-day battle lasted from April 1 until June 22, 1945.


Location: Vietcong Vyšehradné / Slovakia


GPS: 48.890559, 18.683609


Date: 4.5.2019

Game Type: SCENARIO PAINTBALL - BIG GAME


ON THE SPOT : RENTAL / PAINTBALLS FOR SALE
AUTHORIZED: BYO – BRING YOUR OWN


Game area:

100 000 m2
The OSB section - rugged terrain, forests, meadows
The CQB section – urban area with buildings , a huge hotel complex with an area of 1,096.77 square meters


Start : at 10:00 - We ask players to be punctual!


Teams:

USA - BLUE TAPE


JAPAN - RED TAPE


Maximum number of players: 300

Minimum age: 15+ / players under 18 are required to bring the listed reversal to the legal representative
REVERZ download here:
http://uloz.to/xs3NaNVd/vietcong-bezpecnostne-prehlasenia-1-pdf


Shooting: SEMI Building!

Shooting from windows and into windows is forbidden except cellars!


Pyrotechnics: prohibited except smokers


Respawn: every 15 minutes 15/30/45/60


Missions:

USA:
1. Take control on Okinawa Island
2. Fight 10 Japanese base
3. Take the castle Shuri
4. Fight the Japanese headquarters

JAPAN
1. Protect the Okinawa Island Line
2. Prevent your 10 base
3. Defend the Shuri castle
4. Prevent headquarters

FORBIDDEN

- USE SOUND PYROTECHNICS!
- ENTER CLOSED BUILDINGS OF THE AREA!
- DO NOT REMOVE AND TRACE THE OBSTACLES!
- PHYSICALLY AND VERBALLY CONFRONTED OTHER PLAYERS !
! FOR THE BREACH OF HIGHER POINTS, THE ORGANIZER IS AUTHORIZED TO EXCLUDE GAME PLAYERS!


There is a 3x warning rule. This means that any player who has been warned 3 times by other players for violating the rules will be immediately expelled from the game.


The organization and smooth running of the game will be supervised by the dedicated player marked with a special tape.


General paintball rules
1. Each player participates in the action at their own risk.
2. Each player is required to use protective gear (goggles, mask)
3. Each player is required to award a hit. (even from your own teammate) The reflected ball does not apply as a hit.
4. Each player hits "got" after the hit, raises his hand and goes to respawn. He does not interfere with the game anymore (he is not guilty, he does not overtake the position of his own or of the opponent) The shortest way goes to the respawn.
5. Touch and weapon or hand touch.
6. The hit is also called a 'have' or 'contact' at a distance of less than two meters. (the player can only use this option if he sees the opponent directly.) This rule does not apply over a distance of more than 2m or when the opponent is behind a closed window, door, corner, wall or other obstacle.
7. After the weapon has been struck, the gun must not be further used for firing. It is possible to use backup or borrow a gun from a living teammate. The hit weapon is reusable after entering the respawn.


On the spot, each player is required to list the papers associated with the game on his own responsibility.


In the OFF ZONE there will be a buffet with a shop where you can buy refreshments, water, paintballs ...

Parking: in front of the Vietcong Vyšehradné area


More info at paintballvietcong.sk


The organizer reserves the right to change!

Partners:
Vietcong Vyšehradné
Downtown Arena Prievidza
ProShar
Warstore
Paintballshop.cz
Military Paintball
Paintball Slovakia
pbportal.sk - Paintball portal
Slovak Paintball League